علل مقاومت يا برخورد منفي و توام با عدم استقبال درمقابل ERP


گردآورنده : دکتر مجید موسوی
saman.ms6757@gmail.com اگر می خواهید موفقیتی داشته باشید، یادگیری درب ورودی آن است.

تخصص ها:

 • مشاوره کسب و کارهای سازمانی
 • مشاوره کسب و کارهای نوپا و استارت آپ
 • مشاوره پروژه های مدیریت دانش (KM)
 • مشاوره سیستم های یکپارچه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
 • مشاوره پروژه های باز مهندسی فرآیند کسب و کار (BPM)
 • مشاوره سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)
 • مشاوره پیاده سازی سیستم های روابط عمومی
 • مشاوره خدمات دیجیتال مارکتینگ و برندینگ
 • مشاوره خدمات فروش و بازاریابی
 • مشاوره برگزاری همایش، سمینار و کنفرانس های ملی

برچسب ها:

علل مقاومت يا برخورد منفي و توام با عدم استقبال درمقابل ERP

سیستم های ERP معمولاً  با تغییرات بنیادی همراه اند؛ تغییراتی که اگر به خوبی مدیریت نشوند می توانند منجر به مقاومت، آشفتگی، حجم مضاعف اطلاعات و خطا در سازمان گردند (سامرز و نلسون، 2004). مدیریت تغییر درگیر متعادل سازی تمایل کارکنان به تغییر و تمایل آنان به مقاومت می شود (استِبِل، 1992). از نظر دامنه پیاده سازی، فرآیند مدیریت تغییر دو حوزه از عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی را پوشش می دهد.

حوزه اول مربوط به آماده سازی کارکنان در زمینه پذیرش ERP بعنوان یک سیستم اطلاعاتی جدید و یکپارچه سازمانی است .

حوزه دوم شامل آماده سازی آنان جهت مشارکت و پذیرش فرآیندهای بازمهندسی شده کسب و کار است.

این فرآیند همچنین دو جنبه مهم سازمانی را در بر می گیرد. جنبه اول مدیریت و آماده سازی برای تغییر کارکنان به عنوان اجزاء فردی سازمان را در بر می گیرد. یک فعالیت کلیدی در این زمینه، فراهم آوری یک نگرش مثبت در کارکنان است (پار و شنکس، 2000؛ راس و ویتال، 2000؛ کومار و همکاران، 2002؛ ابدینور- هلم و همکاران، 2003).

به طوركلي، ريشه ها وعلل مقاومت يابرخورد منفي وتوام با عدم استقبال درمقابل پديدهERP در هرسازمان را ميتوان به شرح زير برشمرد:

در این پست بخوانید: چرا پیاده سازی ERP در ایران با مقاومت روبرو می شود؟

 

 1. ترس از ناشناخته ها و فقدان آگاهي: افراد هر ســازمان در مقابل هر موضوع جديدی كه نسبت به آن آگاهي كافي ندارند واكنش منفي نشــان مي دهند . ريشه اين امر در خصوصيات رواني انسانها نهفته است كه در نخســتين برخورد با يك پديــده جديد ، ً غالبا با موضــع منفي ، انكار ، عدم پذيرش و بدبيني مواجه مي گردند
 2. احساس عدم امنيت شــغلي: ورود سيستم های جديد كــه ملازم با تغيير در روشــهای انجام كار و حتــي نگرش های كاری اســت اين احســاس را در كاركنان ســازمان به وجود مي آورد كه با اســتقرار اين سيســتم ها ، شــغل خود را از دست خواهند داد و اين احســاس يكي از بزرگترين علل رويكرد منفي كاركنان مي باشد .
 3. عادت: اكثر كاركنان يك ســازمان به روشهای موجود انجــام كار عادت كرده اند لذا هر گونه تغييری در اين روشــها در ابتدا با مشكل عدم پذيرش كاركنان روبرو مي گردد.
 4. ترس از دشوارشــدن كارها: يكي از منشاء هــای مهم برخورد منفي با پروژه ERP هراس كاركنان از دشــوار شــدن انجام كارها در حين اســتقرار و پس از اســتقرار سيستم مي باشــد . در واقع هنگامي كه به كارگيری اين سيســتمها به عنوان افزوده شدن يك كار ديگر به كارهای موجود افــراد تلقي گردد مقاومت در مقابل آن طبيعي به نظر مي رســد.از سوی ديگر هراس از اينكه كارهايي كه در حال حاضر به سادگي انجام مي گردند در آينده و پس از اســتقرار ERP با دشواری و پيچيدگي های خســته كننده همراه شوند جنبه ديگری از اين مقاومت است
 5. عدم اطمينان از صحت عملكرد سيســتم: يكي از نگراني های اصلي كاركنان ســازمان نســبت به هر راهكار سيســتمي و از جمله ERP آنست كه آنچه امــروز به صورت صحيح در حال انجام اســت پس از استقرار سيستم و استفاده از سيستم دچار خطا و اشكال گردد .بارزترين نمونه اين نگراني را مي توان از ســوی مديران مالي يك سازمان مشاهده كرد كه ً عموما بمجرد شــنيدن نام يك سيستم جديد ، انبوهي از اشكالات در گزارشــات مالي و گزارشات پايان دوره و صورتهای مالي بــرای آنان تداعي مي گردد . دشــواری عمليات تهيــه گزارشــات مالي و حساســيت اين گزارشــات ، ايــن نگراني عميق مديران مالي ســازمان را قابل درک مــي نمايد. عــلاوه بر حوزه مالي در ســاير حوزه های عملكــردی نيز چنين نگراني ناشــي از عدم اطمينان به عملكرد صحيح سيســتم و امكان انجام صحيص كارها و ً خصوصا دسترســي به اطلاعات ضروری و صحيح ، وجود دارد .
 6. تنبلي ساختار: در سازمانهايي كه ساختار بشدت رســمي و بوروكراتيك دارند پديده تنبلي ساختاری يا وظيفه زدگي مفرط يك پديده رايج است. بدين معنا كه افراد فقط خود را متعهد به انجام وظايف مشخص خود كه در قالب رويه ها و دســتورالعمل های تدوين شده اســت، مي دانند و روحيه همــكاری و تعامل بين افراد وجود ندارد. از ســوی ديگر در چنين ســاختاری افراد برای انجام هر كاری منتظر دستور مديريت بالا مي مانند و هيــچ گونه ابتــكار عمل و خلاقيت و مشــاركت در تصميم گيری ها وجود ندارد . در چنين ســاختارهايي ايجــاد هر گونه تغيير بــا مقاومت جدی افــراد روبرو مــي گردد و تغييرات ملازم بــا ERP نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد .
 7. عــدم امنيت قدرت : به طــور كلي گروهها يا افرادی كه در سلســله مراتب سازماني دارای قدرت مي باشند ممكن است نســبت به پديده ERP واكنش منفي نشــان دهند. اين واكنش زماني تشديد مي گردد كه قدرت افراد ناشــي از انحصار اطلاعات و دســتيابي آنهــا به منابع اطلاعاتي و جلوگيری آنها از توزيع روان اطلاعات برای ســاير كاركنان باشد. لذا با استقرار يك سيســتم جامع اطلاعاتي احساس از دســت رفتن اين انحصــار اطلاعات و در نتيجــه كاهش قدرت، موجب نگرانــي اين طيف مي گردد كه منجــر به مقاومت در مقابل پديده فوق خواهد شد .
 8. سياســي كاری : سياسي كاری در سازمان به طور خلاصه عبارت اســت از تشكيل باندها و ائتلاف های غير رســمي جهت نفوذ در مراكز تصميم گيری و كسب قدرت. .آنچه ماهيت ارتباطات را در گروههای سياسي مشــكل مي كند بده بستانهايي است كه ً عموما منافع كل سازمان را در نظر نمي گيرد و فقط بر مبنای منافع اشخاص موجود در گروه است. از سوی ديگر گروههای سياسي فضای سازمان را به يك فضای رقابت غير سالم در راستای كسب قدرت بيشتر و جلب حداكثر منافع شخصي و گروهي تبديل مي كند. وجود چنين دســته بندی هايي در يك سازمان فرايند برخورد با هر تغيير در ســازمان را به يــك فرايند غير منطقي و غيــر اصولي تبديل مي كنــد. بدين صورت كه هرتغيير يا پديده جديد به يك موضوع كشــمكش سياسي بين گروهها تبديل مي گــردد. گروهي، آن را به عنوان يك فرصــت برای كســب موقعيت برتر در بازی سياســي تبديل كرده و ً متقابلا گروههای ديگری به همين دليل با آن به مقابله بر مي خيزند . طبيعي است همانطور كه نوع مواجهه افراد سازمان با پديده جديد ERP متفاوت اســت ريشه ها وانگيزه های اين مواجهه نيز در افراد مختلف يكســان نيست . بــه عبارت ديگر افراد مختلف ممكن اســت دارای زير مجموعه های متفاوتي از انگيزه های فوق برای برخورد با اين تغييرباشــند. لذا آنچه مســلم است شناسايي اين تفاوتها درافراد ســازمان ودســته بندی افرادتحت تاثير تغيير، برحسب نوع نگرش ومواجهه آنها با اين تغيير و ريشه ها و علل اين مواجهه، يكي از قدم های اوليه در فرايند مديريت تغيير در پروژه های ERP است.

 


پسندیدم


سوالات و نظرات کاربران
برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.

مهناز بیرامی        خسته نباشید 🙏
پاسخ گردآورنده ممنون از اینکه کارو دنبال می کنید
مهناز بیرامی        توضیحاتتون در این زمینه خیلی کامل بود 👍
پاسخ گردآورنده خوشحالیم که براتون مفید بود
بتول بنجاری        عالی بود،سپاس از مطالب خوبتون🙏
پاسخ گردآورنده سپاس از وقتی که گذاشتید